Shuí de méixīn bèi huà chū jiāngshān de múyàng
shuí de zhǐ jiān bèi mèng tú shàng jiāoxiū nóng zhuāng
yuè rúshuǐ huā sì huǒ yìng chū yīpiàn qínglǎng
shuí de qīngchūn bùcéng yǒu lǎocǎo mímáng

nǐ zài mèng zhòng shícháng huíyì zuìchū de múyàng
nàgè bù wènshì shì céngjīng juéjiàng de gūniáng
tiāntáng lù nán qiánwǎng ài yǔ hèn liǎng xiāng wàng
shōu qǐ xīn shāng ràng shíguāng liú zài shǒuzhǎng

gǎn wéi tiānxià xiān wèi ài hèn qiǎnquǎn qiānnián
jiāng biān qīngfēng yúnyān liànzhe jiāoxiū róngyán
gǎn wéi tiānxià xiān wèi jiùmèng liúlián wàn juǎn
chénshì hóngyán kàn biàn děng huāhǎoyuèyuán

nǐ zài mèng zhòng shícháng huíyì zuìchū de múyàng
nàgè bù wènshì shì céngjīng juéjiàng de gūniáng
tiāntáng lù nán qiánwǎng ài yǔ hèn liǎng xiāng wàng
shōu qǐ xīn shāng ràng shíguāng zài shǒuzhǎng

gǎn wéi tiānxià xiān wèi ài hèn qiǎnquǎn qiānnián
jiāng biān qīngfēng yúnyān liànzhe jiāoxiū róngyán
gǎn wéi tiānxià xiān wèi jiùmèng liúlián wàn juǎn
chénshì hóngyán kàn biàn děng huāhǎoyuèyuán

gǎn wéi tiānxià xiān wèi ài hèn qiǎnquǎn qiānnián
jiāng biān qīngfēng yúnyān liànzhe jiāoxiū róngyán
gǎn wéi tiānxià xiān wèi jiùmèng liúlián wàn juǎn
chénshì hóngyán kàn biàn děng huāhǎoyuèyuán
yōuyōu xīnshì fúxiù jiē yúnyān

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct