Konsument mówi, ¿e je aby jeœæ
Konsument pli aby pleϾ,
Jego bracia stoj¹
Radia wokó³ s³uchaj¹,
Politycznego be³kotu
Potem wszyscy razem siadj¹ do sto³u
Pij¹ wódkê, gadaj¹, fioletowe twarze maj¹,
A gdy wiêcej nie zjedz¹ i nie wypij¹
Gromadz¹ siê t³umnie przed telewizj¹.

Konsument wie ¿e to jest w modzie
Rozmawia o wojnie na wschodzie,
Mówi to co s³ysza³ w radio i z gazety,
Czy konsument to Ty?
Tak im zale¿y byœ Ty by³ konsument
Nie myœla³, dzia³a³ jak instrument,
Bo konsument mówi ¿e je aby jeœæ
Wiêc pomyœl czy jesz aby jeœæ.

A wszyscy oni bombardowani œmieciami
Wszyscy oni zasypywani informacjami x2

Konsument wie ¿e to jest w modzie
Rozmawia o wojnie na wschodzie,
Mówi to co s³ysza³ w radio i z gazety,
Czy konsument to Ty?

A wszyscy oni bombardowani œmieciami
Wszyscy oni zasypywani informacjami x2

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct