views 26

Atgal

Airija


Að gráþtu atgal á degantá miðkà
Á liepsnà ðokanèià man
Á ten kur pamirðiu viskà
Ir gal bus lengviau kaþkam
Þinau ten liko kaþkas ko nerasiu
Ko nesuspësiu paimt
Geriau jau liepsnoj be vardo sudegti
Negu su tavim iðsiskirt

Að gráþtu atgal nes noriu atrasti
Ne balsà o jûrà balsø
Að noriu þodá kûnu paversti
Ir gimti baltu paukðèiu
Stoviu kojom nejausdamas þemës
Apakintas tavo ðviesos
Ir vël matau tavo veidà
Man niekas jo neatstos

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct