views 47

Pauksciai

Aktoriu Trio


Maþais pûkeliais krinta snaigës ðviesulëliai debesø
Ir skraido paukðèiai link dausø tylu jau meilës giesmës baigës
Lai krykðtauja toli nuo mûs pamirðæ darganas ir lietø
Pavydþiu paukðèiams á namus jie gráð pavasará saulëtà

Kokia baugi rimtis aplinkui kai viskas tuðèia ir nyku
Kai negirdëti virð laukø sparnuotu mûsø giesmininkø
Drauguþi mielas bûk ramus ðaltos þiemos ranka gruoblëta
Iðbaidë juos bet á namus jie gráð pavasará saulëtà

O mes besparniai þemës paukðèiai juos pasitinkam akimis
Ir vëtra vël nujausdami grësmingon ðiaurën þiûrim baukðèiai
Likimas piktas ir nuoþmus daþnai lyg þaislà þmogø mëto
Pavydþiu paukðèiams á namus jie gráð pavasará saulëtà

Jie lëks virðum kalnø ir upiø jie lëks gelsvais dangaus keliais
Ir vël kaip pernai nusileis ant seno àþuolo galiûno
Ir dþiugins jaunus ir senus giesme tiek sykiø jau girdëta
Pavydþiu paukðèiams á namus jie gráð pavasará saulëtà

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct