Min bi fon do africa gble lo
Min we na fon bo mon dekpe ton
Min dessou sin alo min we de
Minde ma nan lin dagbe min ton

Ye fon bo do yanyan ton do we
Africa min bi se ton we
Min nou min gbe yanyan ton dido

Ashe e Maman, ashe e Maman Afirika, Maman Afirika
Ashe e Maman, ashe e Maman Afirika, Maman Afirika

Min de le tin bo dji djan yin
Bomin de le fon do nou wa we
Yenan don nou towe gble lo
Yeman do nou de wa we nin yon

Ashe e Maman, ashe e Maman Afirika, Maman Afirika
Ashe e Maman, ashe e Maman Afirika, Maman Afirika

Nishe o, nisheo, nisheo, nisheo, nisheo
Nishe o, nisheo, nisheo, nisheo, nisheo

Min bi fon do africa gble lo
Min we na fon bo mon dekpe ton
Min dessou sin alo min we de
Minde ma nan lin dagbe min ton

Ye fon bo do yanyan ton do we
Africa min bi se ton we
Min nou min gbe yanyan ton dido

Ashe e Maman, ashe e Maman Afirika
Maman Afirika
Ashe e Maman, ashe e Maman Afirika
Maman Afirika

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct