Ta noc zmieni³a mnie,
By³am g³upia, teraz to wiem
Bieg³am wci¹¿, nie wiedz¹c, ¿e
Gdzieœ byæ musi rozpaczy kres

On by³ taki jak ty
S³odki uœmiech a w oczach b³ysk
Mówi³, ¿e to wielki grzech,
Gdy zarabiam cia³em na chleb

To dla niego chcia³am ¿yæ
To dla niego chcia³am ¿yæ
Wszystkie grzechy z siebie zmyæ,
Wszystkie grzechy, yeah

Zabi³am go
Ca³¹ moc¹ sw¹,
gdy zostawi³ mnie
Na dnie

Zabi³am go
Ca³¹ moc¹ sw¹,
gdy zostawi³ mnie
Na dnie

On by³ ca³kiem jak ty,
Szepta³: "Lola, zaufaj mi"!
Nigdy tak nie czu³am sie,
Gdy ca³owa³, dotyka³ mnie

To dla niego chcia³am ¿yæ
To dla niego chcia³am ¿yæ
Wszystkie grzechy z siebie zmyæ,
Wszystkie grzechy, yeah

Zabi³am go
Ca³¹ moc¹ sw¹,
gdy zostawi³ mnie
Na dnie

Zabi³am go
Ca³¹ moc¹ sw¹,
gdy zostawi³ mnie
Na dnie
o tak!

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct