Un tâ tu biji
Un tâ tu uzklausîji
Brîvdienas daudzas vai viena
Brîvdienas nav manas
Laimîgâs dienas
Nav laimîgas
Kaut gan ko
Vainot pirmo
Dienas ne dzîvo mûs
Mçs dzîvojam dienas
HOP HOP LA LA LA LA LA LA
Es meklçju vârdus kalna galâ
HOP HOP LA LA LA LA LA LA
Lai teiktu tev mîïâ kad mçs bûsim galâ
HOP HOP LA LA LA LA LA LA
Viss râdîsies îpaðs ne tâ kâ uz zemes
HOP HOP LA LA LA LA LA LA
Un tomçr tie bûsim mçs un vçl mçness
Un tâ tu biji
Un tâ tu piemânîji
Vârdi tie slçpjas
Es it kâ runâju îstos
Bet pazaudçjos
Kaut meklç tos
Kaut gan ko
Vainot lietas
Vârdi nerunâ mûs
Mçs tos liekam pie vietas
HOP HOP LA LA LA LA LA LA
Es meklçju vârdus kalna galâ
HOP HOP LA LA LA LA LA LA
Lai teiktu tev mîïâ kad mçs bûsim galâ
HOP HOP LA LA LA LA LA LA
Viss râdîsies îpaðs ne tâ kâ uz zemes
HOP HOP LA LA LA LA LA LA
Un tomçr tie bûsim mçs un vçl mçness
SOLO
Latvieðu karaoke - "AGRAIS RÎTS"
Debesis bûs mûsu kino
Popkorna vietâ -lietus
Kolu mçs dzersim mâjâs
Tagad vçrosim saules starus
HOP HOP LA LA LA LA LA LA
Es meklçju vârdus kalna galâ
HOP HOP LA LA LA LA LA LA
Lai teiktu tev mîïâ kad mçs bûsim galâ
HOP HOP LA LA LA LA LA LA
Viss râdîsies îpaðs ne tâ kâ uz zemes
HOP HOP LA LA LA LA LA LA
Un tomçr un tomçr tie bûsim mçs...
HOP HOP LA LA LA LA LA LA
Es meklçju vârdus kalna galâ
HOP HOP LA LA LA LA LA LA
Lai teiktu tev mîïâ kad mçs bûsim galâ
HOP HOP LA LA LA LA LA LA
Viss râdîsies îpaðs ne tâ kâ uz zemes
HOP HOP LA LA LA LA LA LA
Un tomçr tie bûsim mçs un vçl mçness

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct