Activa tu suscripción y di adiós a los anuncios

Activar
vistas 39

Mans draugs.
Mans zemûdens lauks.
Mans rododendra augs,
un viszinoðs padomnieks,
kas sauks, kad jâiet vai nç.
Uz turieni vai te.
Vai, kad un kâ griezties piruetç.
Nekad neapturçs, nekad nepârspîlçs,
nekad nepiedraudçs vai vçl ïaunâk.
Nekad neaprunâs, nekad nepârdomâs,
nekad nebeigs teikt:
"Dzîve ir skaista daþreiz..."
Ðalalalalâ...
Mans draugs,
mans prieks un acuraugs,
manas nedienas un raizes,
garozas no rudzu maizes.
Mans izvçlçtais ceïð, mana nodziedâtâ dziesma,
un ugunskurs tâls un liesma,
kas nekad neapdzisîs, nekad nepiekusîs,
nekad nepiemânîs, kad bûs auksti.
Nekad neatgrûdîs, vienmçr atbalstîs,
lûk tâds, vçl sirsnîgâks, ir mans draugs.
Mans draugs, mans draugs.
Mans draugs, mans draugs.
Ðalalalalâ...
Nekad neapturçs, nekad nepârspîlçs,
nekad nepiedraudçs vai vçl ïaunâk.
Nekad neatgrûdîs, vienmçr atbalstîs,
lûk tâds, vçl sirsnîgâks, ir mans draugs.

Enviar la traducción Agregar a la playlist Tamaño Cifrado Imprimir Corregir

Comentários

Envie dúvidas, explicações e curiosidades sobre a letra

0 / 500

Faça parte  dessa comunidade 

Tire dúvidas sobre idiomas, interaja com outros fãs de Brainstorm (Prata Vetra) e vá além da letra da música.

Conheça o Letras Academy

Enviar para a central de dúvidas?

Dúvidas enviadas podem receber respostas de professores e alunos da plataforma.

Fixe este conteúdo com a aula:

0 / 500

Posts relacionados Ver más en el blog

Opções de seleção