vistas 1.095

Oshikuru

Charlie Sheen


A teenage boy
With a spirit inside
Of a samurai warrior
Who long ago die

Now he is...

O,o,o,o, oshikuru
O,o,o,o, oshikuru
My,oh,my he is a demon samurai
Who is the guy who had to die?
Oshikuru