Photo of the artist David Broza

Al Tish'ali Im Ani Ohev (Don't Ask Me If I Love)

David Broza


Al tish'ali im ani ohev,
rak otach levadech, letamid.
Ani lo yode'a mah yavi machar,
li lo ichpat.

Al tistakli bakochavim,
im ha'or hem ye'almu.
K'tamid nisha'er im hashamaim hak'chulim,
ani ve'at.

Ach be'or hashemesh, kshe'at iti
kol tz'chokech bi mitnagen
uvalailah im atzuv ani,
kshe'at ba'ah zeh over.
Ki at kan, at yafah karega,
hamachar ulai yitacher.

Al tish'ali al yom etmol,
hu chalaf ne'elam venigmar.
Lo kedai lehitakev al he'avar
lemi ichpat.

Al tistakli bakochavim...

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct