views 5.866

Govindam adi-purusam tam aham bhajami

Venum kvanantam aravinda-dalayataksam
Barhavatamsam asitambuda-sundarangam
Kandarpa-koti-kamaniya-visesa-sobham

Govindam adi-purusam tam aham bhajami

Angani yasya sakalendriya-vrtti-manti
Pasyanti panti kalyanti ciram jaganti
Ananda-cinmaya-sad-ujjvala-vigrahasya

Govindam adi-purusam tam aham bhajami

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct