Hara Hara Mahadev

Krishna Das

views 971

Jaya Shiva Omkaara, Jaya Hara Shiva Omkaara
Brahma Vishnu Sadaashiva
Hara Hara Hara Mahaadeva