views 47

Bo To Co, Dla Mnie

PIN


Oczy Twe,
Tak pragnê³y czu³oœci,
Twoje usta Nadawa³y ¿yciu smak,
W³osy gdzieœ,
Wirowa³y w nicoœci fal
D³onie Twe,
Dotyka³y piêknie tak.

Bo to co dla mnie mia³o sens
odesz³o razem z Tob¹.
I czekam tu wci¹¿ kocham Ciê,
choæ posz³aœ inn¹ drog¹.

Jak mam ¿yæ?
Jak mam prosiæ o wiêcej?
Skoro los "¿adnych szans" nie daje mi.
Chcia³bym znów,
Poczuæ powiew w mi³oœci, Móc jak dawniej, dla niej
kochaæ, dla niej ¿yæ.

Bo to co dla mnie mia³o sens -
odesz³o razem z Tob¹.
I czekam tu wci¹¿ kocham Ciê,
choæ posz³aœ inn¹ drog¹

instrumentalna powiesce

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct