Bu abri un novo mundo pa mi
Bu mostran ma tudo na vida na mo di Deus ten saida
Bu pon ta respira di novo bu trazi vida na nha alma e bu fazen apaixona
Nunca n?pensa ma n?ta ama di novo dispos di tudo kin ten pasado
Nunca n?pensa ma n?ta da alguen cunfianca pa cumpanhan na nha vida

N?staba preso na nha dor sem sintimento
Bu dan bu mo e bu salvan
N?staba preso na nha magua sem consolu
Bu dan bu mo e bu salvan

Nunca n?pensa ma n?ta ama di novo dispos di tudo kin ten pasado
Nunca n?pensa ma n?ta da alguen cunfianca pa cumpanhan na nha vida

Bu dan bu mo e bu salva nha vida
Bu pon ta respira di novo
Bu dan bu mo e bu salva nha vida
Bu salvan
Bu dan bu mo e bu salva nha vida
Bu dan bu mo e bu salvan
Bu dan bu mo e bu salvan

(Chorus)
Saida sempre ten saida
N?mesteba alguen moda bo pa fazen odja
N?mesteba alguen moda bo ki ta fazen odja
Ma na vida tudo e possivel
N?nesteba alguen moda bo pa vazen odja
Ma na verdadi mi n?ka sta miso

Bu mostran man ten ki spia pa frenti
Ma vida ta continua e tempo ta cura tudo mal

N?staba preso na nha dor sem sintimento
Bu dan bu mo e bu salvan

(2x chorus)
Saida sempre ten saida
N?mesteba alguen moda bo pa fazen odja

N?staba preso na nha maguas sem consolu
E bu mostran

(2x chorus)

N?staba preso na nha dor sen sintimento
Bu dan bu mo e bu salvan
Nunca n?pensa man ta ama di novo dispos di tudo kin ten pasado
Nunca n?pensa man ta da alguen cunfianca pa cumpanhan na nha vida

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct