Anachnu Maaminim

Avraham Fried

vistas 1.539

Anachnu maaminim bnei maaminim
Veein lanu al mi lehishaen
ela ela al avinu
avinu shebashamaim

Israel Israel betach bahashem
Ezram umaguinam hu
Israel Israel betach bahashem
Ezram umaguinam hu

Anachnu maaminim bnei maaminim
Veein lanu al mi lehishaen
ela ela al avinu
avinu shebashamaim