Jdeš ulicí, jdeš šedí mas jako stín
Zuøivý vítr šlehá do tváøe
kùži bièuje déš
vztek - v oèích tvých
lži podlidí
každý den jsi znovu svìdkem
jak umírá národ tvùj

Sám bojuješ
za symbol vítìzství - bolest, krev a slzy
tvá cesta k pøežití

Krev v žilách tvých
zrychlený tep ve spáncích
prastarý pud hnìvu zachvátil mysl tvou
sám nadøazen - v srdci svém nepokoøen
vzhùru vzhlížíš k výšinám
tam je místo tvé

Sám bojuješ
za symbol vítìzství - bolest, krev a slzy
tvá cesta k pøežití

Race-mixing a drogová závislost
kult pornografie
to je obraz zkázy dnešních dnù
soucit s devianty a vrahy národa
IUSTITIA REGNORUM FUNDAMENTUM

Otevøi oèi, pøestaò už snít
pøišla tvá smrt, den provazu

Jdeš ulicí
srdce ti buší
a za tebou stín
ostrá bolest
oslepen krví
ledový pot
køik, co nikdo neslyší
a vzdech poslední
procitáš v hrùze
hrdlo svírá smyèka
je soudný den

Ty, ty si teï sám
Já naplním své svaté poslání
žádné slzy, žádná lítost
ty nemáš právo žít

Dnes pøišel pomsty èas
Dnes pøišel pomsty èas
Dnes pøišel pomsty èas

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct