views 51

Bez Ciebie

Gorniak Edyta


Tyle d³ugich nocy
Tyle jasnych dni
¯y³am w Twoim œwiecie
Jak we œnie

W mi³oœæ Tw¹ wierzy³am
I ufa³am Ci
Dzisiaj wszystko
Skoñczy³o siê

Ja wiem ¿e nie by³am
Dla Ciebie
Choæ chcia³am
Najbli¿sz¹ Ci byæ

Lecz by³eœ daleki
Jak gwiazdy na niebie
Bez Ciebie
Nie umiem ju¿ ¿yæ

Lecz by³eœ daleki
Jak gwiazdy na niebie
Bez Ciebie
Nie umiem ju¿ ¿yæ

Trudno nie mam ¿alu
Dziœ wybaczam ju¿
Tak musia³o byæ
Los nasz tak chcia³

Dziêki Ci za bukiet
Herbacianych ró¿
Za wszystko,
Za wszystko coœ da³

Ja wiem ¿e nie by³am
Dla Ciebie
Choæ chcia³am
Najbli¿sz¹ Ci byæ

Lecz by³eœ daleki
Jak gwiazdy na niebie
Bez Ciebie
Nie umiem ju¿ ¿yæ

Lecz by³eœ daleki
Jak gwiazdy na niebie
Bez Ciebie
Nie umiem ju¿ ¿yæ

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct