views 19

B³êkit myœli

Gorniak Edyta


To Ty,
a w Twoich d³oniach ca³y œwiat
sekret mój - Twój szept i ³za ...
rozpoznajê nas.
I znów
w nich zastyga ca³y strach,
kiedy wtulam w nie sw¹ twarz.
Chcê zatrzymaæ czas.

Jeœli kiedyœ na ranem wtuleni
wol¹ Niebios na chwilê zgaœniemy
rozstaniemy siê na tysi¹c lat
- i tak wiem ...

W nastêpnym ¿yciu znów
odnajdziesz mnie
w nagich szeptach fal.
Ju¿ wiem, ukryty w nutach
jest nasz ca³y œwiat -
ten b³êkit myœli znasz.

Œwit
a w Twoich d³oniach spokój nasz,
Twoje d³onie - skrzyd³a dwa.
Rozpoznajê nas,
To znak,
¿e niewidzialne myœli znasz,
¿e Ty przytulasz mnie, nie œwiat
Chcesz ochroniæ nas.

Jeœli kiedyœ nad ranem wtuleni
wol¹ Niebios na chwilê zgaœniemy,
rozstaniemy siê na tysi¹c lat
- i tak wiem ...

w nastêpnym ¿yciu znów odnajdziesz mnie
w nagich szeptach fal.
Ju¿ wiem, ukryty w nutach jest nasz ca³y œwiat
- ten b³êkit myœli znasz ...

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct