vistas 51

GIVAT CHALFON EINA ONA

Hagashash Hachiver


Im chayecha shod vashever
im porchim ha'atzavim
az ta'aleh miyad al "spacial"
vetered lamilu'im.

Im hadofek mitpare'a
vehalachatz dam mamri
az kach miyad chufshat moledet
veta'uf lamilu'im.

Tzahal, tzahal, kvar ba'im
rut sof, sof lamilu'im
ve'im eleinu mitkashrim
min habank o hamisim
az na lim'sor bechol t'nuchah
giv'at chalfon einah onah.

Ha'ishah beshesh nirdemet
bein hakrem vehas'dinim
az ten chibuk preidah larolim
vetered lamilu'im.

Vechutz mizeh im lo nishbarta
ve'atah od ma'amin
shehatikvah lo rak shir
az red miyad lamilu'im.

Tzahal...