vistas 33

Achshav Ani

Hagashash Hachiver


Achshav ani ki hahu halach
Achshav ani ki hayiti muchrach...
Litfos ma'alit milematah lemalah,
Zeh k'mo chalalit lemalah vehal'ah.
Hitga'aga'ati az bati - chaser lchame idiot?
Chachamim shekamochem,
Kvar mizman lo yatza li lir'ot.
Hapachdan shehaya kan kodem, tov shehu halach!
Hitga'aga'ati az bati ani same'ach kol kach.

Achshav ani ki hahu halach
Achshav ani ki hayiti muchrach...
Litfos ma'alit milematah lemalah,
Zeh k'mo chalalit lemalah vehal'ah.
Hitga'aga'ati az bati -
Meguchach lo hishtaneti!
Anashim yafim kamochem, af pa'am lo raiti.
Chaval she'ani lo ba le'itim yoter k'rovot.
Hitga'aga'ati az bati lechamah sha'ot tovot.

Achshav ani ki hahu halach
Achshav ani ki hayiti muchrach...
Litfos ma'alit milematah lemalah,
Zeh k'mo chalalit lemalah vehal'ah.
Hitga'aga'ati az bati - chaser lchame idiot?
Chachamim shekamochem,
Kvar mizman lo yatza li lir'ot.
Hapachdan shehaya kan kodem, tov shehu halach!
Hitga'aga'ati az bati ani same'ach kol kach