Kol ʻaod baléváv pê'nīmá
Nêfêsh Yê'húdī homiyá
Ul'faâtéi miz'rách kádīmá
ʻAyin le'Tziyon tzofiyá
ʻAod lo av'dá ṭikváténu

Ha'Ṭikvá bat shnot alpayim
Lihiyot ʻam chof'shī bê'artzéinu
Êrêtz Tziyon vi'Yerushálaayim
Lihiyot ʻam chof'shī bê'artzéinu
Êrêtz Tziyon vi'Yerushálaayim

Kol ʻaod baléváv pê'nīmá
Nêfêsh Yê'húdī homiyá
Ul'faâtéi miz'rách kádīmá
ʻAyin le'Tziyon tzofiyá
ʻAod lo av'dá ṭikváténu

Ha'Ṭikvá bat shnot alpayim
Lihiyot ʻam chof'shī bê'artzéinu
Êrêtz Tziyon vi'Yerushálaayim
Lihiyot ʻam chof'shī bê'artzéinu
Êrêtz Tziyon vi'Yerushálaayim

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct
Written by: Naftali Herz Imber / Samuel Cohen. Isn't this right? Let us know.
Sent by Edy. Revised by 3 people . Did you see an error? Send us your revision.