Photo of the artist Ravi Shankar

Vedic Chanting (One)

Ravi Shankar


Deva pitrka aryaabhyaam Na Pramaditavyam.
Maatrdevo Bhava. Pitrdevo Bhava.
Aachaaryadevo Bhava. Atithidevo Bhava.
Yaanyanavadyaani Karmaani. Taani
Sevitavyaani. No Itaraani. Yaanyasmaakagum.
Sucharitaani. Taani Tvayopaasyaani.
Bheeshaasmaadvaatab Pavate. Bhishodeti.
Sooryah. Bheeshaasmaadagnischendrashcha.
Mrtyurdhaavati Panchama Iti.
Saishaanandasya Meemamsaa Bhavati. Yuvaa,
Syaatsaadhu Yuvaadhyaayakah. Ashishtho.
Drdhishtho Balishthah. Tasyeyam Prthivee.
Sarvaa Vittasya Poornaa Syaat.
Sã Eko Maanusha Aanandah.
Te Ye Shatam Maanushaa Aanandaah.
Sã Eko Manushyagandharvaanaamaanandah.
Shrotriyasya Chaakaamahatasya.
Te Ye Shatam.
Manikshyagandharvaanaamaanandaah.
Sã Eko Devagandharvaanaamaanandah.
Shrotriyasya Chaakaamahatasya.
Te Ye Shatam
Devagandharvaanaamaanandaah.
SÃEkah Pitrnaam.
Chiralokalokaanaamaanandah.Shrotriyasya
Chaakaamahatasya.Te Ye Shatam Pitrnaam
Chiralokalokaanaamaanandaáh.
Sã Eka Aajaanajaanaam Devaanaamaanandah.
Shrotriyasya Chaakaamahatasya.
Te Ye Shatamaaiaanajaanaam.
Devaanaamaanandaah.Sã Ekah.
Karmadevaanaam Devaanaamaanandah.
Ye Karmanaa Devaanapiyanti. Shrotiyasya
Chaakaamahatasya.Te Ye Shatam
Karmadevaanaam Devaanaamaanandaah.

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct