Photo of the artist Ravi Shankar

Vedic Chanting (Two)

Ravi Shankar


Prthivee Shaantih Antariksham Shaantih
Dyaush shaantih Dishash shaantih
Avaantara dishaash shaantih Agnish shaantih
Vaayush shaantih Aadityash shaantih
Chandramaash shaantih
Nakshatraani Shaantih Aapash shaantih
Oshadhayash shaantih
Vanaspatayash shaantih
Gaush shaantih Aiaa Shaantih Ashvash shaantih Purushash shaantih
Brahma Shaantih Braahmanash shaantih
Shaantireva Shaantih Shaantirme Astu Shaantih.
Tayaaham Shaantyaa
Sarva shaantyaa Mahyam Dvipade
Chatushpade Cha Shaantim Karomi
Shaantirme Astu Shaantih.
Agnirme Vaachi Shritah. Vaagghrdaye.
Hrdayam Mayi. Ahamamrte.
Amrtam Brahmani.
Vayurme Praane Shritah. Praano Hrdaye.
Hrdayam Mayi. Ahamamrte.
Amrtam Brahmani.
Suryo Me Chakshushi Shritah.
Chakshur Hrdaye. Hrdayam Mayi.
Ahamamrte. Amrtam Brahmani.
Chandramaa Me Manasi Shritah.
Mano Hrdaye. Hrdayam Mayi.
Ahamamrte. Amrtam Brahmani.
Disho Me Shrotre Shritaah.
Shrotragum Hrdaye. Hrdayam Mayi.
Ahamamrte. Amrtam Brahmani.
Aapo Me Retasi Shritaah. Reto Hrdaye.
Hrdayam Mayi. Ahamamrte.
Amrtam Brahmani.
Prthivee Me Shareere Sritaa.
Sharceragum Hrdaye. Hrdayam Mayi.
Ahamamrte. Amrtam Brahmani.

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct