vistas 97

Mats'alnesh

Tamer Hosny


Mates'alnesh an elamr elly kan 'ablek habeby fe 'aly basi aenek ana mush shayfah had gherek
Tally naesh onrsem bakrah baidaina onfekr fe elly gai bina onorlek habeby lilah

Ana lek ola amr hakon gher lek mafesh 'ablek ola badik ya amr ya kol donia ia
O da min ekon m elgnah de haoalek wikhorg menaha baydyah kfeya tkon hina maeh ia

Habeby .. habeby

Bahesi maek behaga gadida wkhadna fe badek haga te'sani fe hadonak defini
W ana waiak waidak maskah fe aidia betahle el donia fe ainia wbensi hiati wsanini

Ana lek ola amr hakon gher lek mafesh 'ablek ola badik ya amr ya kol donia ia
O da min ekon m elgnah de haoalek wikhorg menaha baydyah kfeya tkon hina maeh ia

Habeby .. habeby