Photo of the artist Inferno

Grdost, Válka, Nenávist

Inferno


Mìsièní svìtlo proniká
Na èepel mou z ocele
Minula dova odpuštìní
Cítím hlad po krví

Noèni chlad mì obstoupil
Tužby mé se naplní
Až plameny zla vás sežehnou
Mùj národ bude svobodný

Skutky mé se zapíšou
Krvavým písmem do dìjin
Jen temnota a èisté zlo
Spojecni ve váce mi jsou

Pohanská síla sestoupí z hor
Plament svobody se cozhoøí
Zbranì v rukách našeho lidu
Se nezbaví pocitu vítìzství

Rozsudek nejvyšše byl vynesen
Nebe se barví krví
Síla ze zemì vychází

Pøichod vlkù zvìstuje
Že národ mùj jiz svobodný
Písen války dohrává
Øinèeni zbraní utichá

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct