Gayatri Mantra

Nina Hagen

vistas 353

Om
Bhur bhuvah svah
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yo nah prachodoyat