Úsvit èasu prokletí démonúm sílu dal
On na køídlech drakú temnost a bolest rozdával
Zabíjel ohòem, poznal meè a jeho moc
Kdy¾ stíny predátorú pohltily noc

Prosil bohy, tou¾il stát se jejích otrokem
Kdy¾ hltal jed z ¾il nesmrtelných, zaplatil ¾ivotem

Veden osudem do dne, kdy ¹epot Wyrdu èas zastaví
A trimf smrti chladem svým tì pohltí
Kopí Oskmeyjars branami nebes støemhlav letí
Slávu støídá pád, ze v¹eho zústane jen popel a krev

Soumrak vìkú, dravec koøist ve svých spárech má
Oèi vlkú roucho temných hvozdú ukrývá
Had stvoøil kruh v jeho¾ støedu srdce má
Ji¾ marnì, pýchou zlomen, bohy proklíná

Tys chtìl se stát spasitelem,poznat tajný øád
Tys prodal sám sebe abys získal víc ne¾ mú¾e¹ dát

Veden osudem do dne, kdy ¹epot Wyrdu èas zastaví
A trimf smrti chladem svým tì pohltí
Kopí Oskmeyjars branami nebes støemhlav letí
Slávu støídá pád, ze v¹eho zústane jen popel a krev

Popel a krev z tvých kostí, vìènost bude tvá
Krev v ¾ilách potomkú dìdictví uchová

Plemeno hada ukonèilo ritmus èasu
Pán ohnivé mlhy proklel otrocký lid
Krev èerná burácí tepnami bytí
Kazatel pøivedl slepé ovce nad propast

Veden osudem do dne, kdy ¹epot Wyrdu èas zastaví
A trimf smrti chladem svým tì pohltí
Kopí Oskmeyjars branami nebes støemhlav letí
Slávu støídá pád, ze v¹eho zústane jen popel a krev

Popel a krev

Send Translation Add to playlist Size Tab Print Correct