views 30

Pakol Dega Lauþai

Poccolus


Lauþai... Ðià paslaptingà naktá
Daugybë jø dega tolumoje,
Tyla... pasigirsta pelëdos riksmas,
Tai - þenklas.

Ugnies jëga uþpildo viskà aplinkui,
Prasiveria Kosmoso Gelmë.
Kibirkðtys sprogsta ir neða
Á begalinæ erdvæ.

Að matau deganèias akis,
Deive Gabija, saugok Ugnies Kelyje.

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct