views 24

Rudens Miðko Ðnabþdesiai

Poccolus


Paslaptingi balsai...
Þodþiai ið Neþinomybës
Paslëpti tarp medþiø ðeðëliø.

Jie saugo paslaptá senà,
Kurià þinojo senovës þyniai.
Nukritæ ir pageltæ lapai
Kaþkada senai, senai, senai...

Ðnabþdesiai...
Þodþiai ið Neþinomybës,
Liûdni bedugnës balsai.

Kai ateina Ruduo
Su niûriais ir ilgesingais vaizdais
Uþpildanèiais mano sielà,
Iki giliausiø gelmiø.

Krinta lapai... Krinta lapai...

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct