Tai Bus Mano Triumfo Valanda

Poccolus


Mano pily dega lauþai,
Að tariu uþkeikimà.
Pragaro Vartai prasivers nelauktai
Bundantys sielos troðkimai,
Uþges þiburys, tiesiu rankas
Á bundanèià galià tamsybës
Tarp ugnies grësmingø atðvaitø.

Ðaukiantis kardas, runø galia
Sukelia vizijø audrà.
Chaosas atgyja, siela ðëlsme,
Balsai ið poþemiø gaudþia,
Ugnis tarp ragø, Raguotojo Dievo
Akys tamsesnës uþ Tamsà,
Tai bus mano triumfo valanda.

Pikti veidai, demonø atvaizdas,
Nakties ðeðëliai, beribë tuðtuma.

Leisk uþdegti ugná ir eiti á Nebûtá
Kur mane pasitiks nauja auðra.

Dek ugnie, neðk mane!

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct