Kaþkur giliai tamsioje karalystëje,
Tarp ðeðëliø tûno tyloje,
Jie, ateinantys ir keliantys baimæ,
Paslaptingi tamsos kariai.

Karas jø nuostabiausias kûrinys,
Þmoniø skausmas jiems didþiausia palaima.
Apokalipsës vizijos
Sukeltos jø liûdnø giesmiø.

Daugëja þmoniø, stiprëja jø galia,
Balsai pasàmonës gelmëje,
Jie ateinantys ir neðantys mirtá,
Paslaptingi tamsos kariai.

Submit Translation Add to playlist Size Tab Print Correct